เมนูหลัก

้องสมุดความรู้การเกษตร | สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร | สื่อเกษตรครบวงจร | ถามตอบปัญหาการเกษตร

+ WWW.DOAE.GO.TH +

แนะนำสำนักงาน

โครงสร้าง:อัตรากำลัง

ประวัติความเป็นมาอำเภอ

สถิติข้อมูลอำเภอ

ข้อมูลเศรษฐกิจอำเภอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอ

แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

::: เหนือสุดยอดในสยาม ลือนามพระธาตุเจ้าดอยตุง ผดุงวัฒนธรรมล้านนา เปิดมรรคาสู่อินโดจีน แผ่นดินพระเจ้าพรหมมหาราช  :::

    การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2552

         ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม 2552 [อ่านรายละเอียด]

    โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/52

    โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/52 และ โครงการแทรกแซงตลาด

         ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52  ::: ดูข่าวย้อนหลัง :::

9

 

พิธีเปิดกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ

ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551 บ้านสันยาว หมู่ที่ 3 ต.ห้วยไคร้

อ.แม่สาย จ.เชียงราย  โดย นายสุวรรณทัสน์  ธนัญชัย หัวหน้ากลุ่ม

ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติมาในการเปิดงานฯ ครั้งนี้

 

 

การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรเธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายา ประจำปี 2552 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2551

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

 

 

การประชุมเตรียมแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ในวันพฤหัสบดีที่

18 ธันวาคม 2551 โดย นายชูศักดิ์ ตั้งกองเกียรติ นักวิชาการส่งเสริม

การเกษตร ระดับชำนาญการ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนจากสำนักงาน

เกษตรจังหวัดเชียงราย มาร่วมในการประชุมเตรียมพร้อม

การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรในครั้งนี้

9

 

สตอเบอรี่... เป็นไม้ผลขนาดเล็กให้ผลผลิตในหนึ่งฤดูหนาว ผลสุก

มีรสเปรี้ยวหวาน กลิ่นหอม สีแดง เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

อำเภอแม่สาย มีเกษตรกรปลูกสตอเบอรี่เป็นจำนวนมาก และถือว่า

เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของอำเภอ ซึ่งนักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่จะซื้อเป็นของฝากระหว่างเดินทางมาเที่ยว [รายละเอียด]

 

 

เบญจมาศ... เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กที่มีดอกสีสันสดใสที่นิยม

นำมาปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง ใช้คลุมดินตามแนวทางเดินหรือ

ริมรั้วเพราะเป็นต้นไม้ที่ชอบแดด และสามารถปลูกเป็นไม้ประดับ

ภายในอาคารได้ จึงเป็นที่นิยมนำมาเป็นไม้ประดับภายใน

เพื่อสร้างสีสันสดใสให้กับสถานที่ [รายละเอียด]

[พรบ.ข้าราชการพลเรือน]

 

สำนักงานเกษตรอำเภอ

  สำนักงานเกษตรจังหวัด

  อำเภอเมืองเชียงราย

  อำเภอพาน

  อำเภอแม่จัน

  อำเภอแม่สาย

  อำเภอแม่ฟ้าหลวง

  อำเภอเวียงชัย

  อำเภอแม่ลาว

  อำเภอเชียงแสน

  อำเภอเชียงของ

  อำเภอเทิง

  อำเภอพญาเม็งราย

  อำเภอขุนตาล

  อำเภอป่าแดด

  อำเภอแม่สรวย

  อำเภอเวียงป่าเป้า

  อำเภอเวียงแก่น

  กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

  กิ่งอำเภอดอยหลวง

 

งานระบบกรมส่งเสริมฯ

ระบบสารสนเทศการผลิต

การบริการจัดการองค์กร

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

การออกใบรับรองข้าว

รายงานปุ๋ยอินทรีย์

รายงานแหล่งน้ำ

ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน

<<< จัดทำโดย >>>

::: สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย :::

ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 - 5373 - 1718 หรือ E-mail : kaset_cr05@doae.go.th

Website จะแสดงได้สมบูรณ์ที่หน้าจอ 1024 by 768 pixels